O konzorciu

Knižnice pre Slovensko

Knižnice pre Slovensko (KPS) je iniciatíva vedeckej knižnice Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktorá vznikla ako reakcia na výzvy súčasnej digitálnej éry, ktorým musia knižnice čeliť. Tie už neslúžia len ako miesta na uchovávanie a sprístupňovanie informácií, ale plnia aj kultúrnu, vzdelávaciu či komunitnú funkciu. V CVTI SR veríme, že potenciál verejných knižníc je oveľa väčší a preto sa snažíme na základe našich skúseností s národnými i medzinárodnými projektami, implementáciou online služieb či spoluprácou so zahraničnými partnermi slovenské knižnice podporiť a posunúť ich služby vpred. Veríme, že aj vďaka KPS budú mať knižnice svoje nezastupiteľné miesto v ére digitálnych technológií, umelej inteligencie a 4. priemyselnej revolúcie.

Aktivity KPS

Aktivity konzorcia KPS možno rozdeliť na tie, ktoré realizuje hlavný koordinátor – vedecká knižnica CVTI SR a tie, ktoré realizujú jednotliví členovia KPS. Zo strany CVTI SR ide najmä o aktívnu podporu verejných knižníc na Slovensku, či už sa jedná o vzdelávanie knihovníkov, poskytovanie know-how, materiálnu podporu, zavádzanie nových služieb či sprostredkovanie spoluprác. CVTI SR tiež aktívne propaguje aktivity KPS na domácich i zahraničných  podujatiach a medzi partnermi z verejnej i súkromnej sféry. Aktivity jednotlivých knižníc sú individuálne a vyplývajú z preferencií každej knižnice. Najčastejšie ide o budovanie kreatívnych dielní a inovatívne a hravé podujatia a workshopy na podporu digitálnych i manuálnych zručností používateľov na základe školení kreatívnej dielne Fablab CVTI SR.

Čo ponúkame a ako sa zapojiť

Vedecká knižnica CVTI SR ponúka knižniciam a iným potencionálnym partnerom to najcennejšie, a to je chuť a ochota spolupracovať na aktivitách, ktoré súvisia s víziou KPS, a ktorých realizácia bude vo verejnom záujme. Stručný prehlaď portfólia ponuky pre verejné knižnice nájdete na príslušnej webstránke. Všetky služby a aktivity pre knižnice realizujeme bezplatne. Podmienkou zapojenia verejnej knižnice je podpísanie dohody o spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. Dohodu je možné uzavrieť na ľubovoľnú dobu a na vopred dohodnuté predmety spolupráce.

Čo očakávame od partnerských knižníc

Od knižnice, ktorá sa rozhodne podpísať dohodu o spolupráci s CVTI SR a stať sa tak súčasťou KPS očakávame to, čo ponúka aj CVTI SR – ochotu a chuť spolupracovať na vopred dohodnutých aktivitách. Dôležitým aspektom spolupráce je propagácia dobrých výsledkov a všetkých aktivít našej spolupráce používateľom knižníc i širokej verejnosti. Vítané sú tiež podnety či návrhy knižníc, ako aj ich podieľanie sa na zavádzaní nových služieb, realizáciách podujatí a podobne.

Plány do budúcna

Blízka budúcnosť bude ovplyvnená 4. priemyselnou revolúciou, umelou inteligenciou, klimatickými zmenami a neustálym posunom života ľudí do online prostredia. Našim dlhodobým zámerom je preto transformácia knižníc aj na centrá podpory digitálnej gramotnosti, Industry 4.0 zručností, kreativity a celoživotného vzdelávania, ktoré budú zároveň poskytovať nové, inovatívne knižnično-informačné služby. Realizácia týchto ambícií bude časovo, personálne i finančné náročná. Budeme preto radi za akúkoľvek pomoc a podporu.

Užitočné odkazy a ďalšie informácie o KPS

Článok v časopise ITlib, číslo 3 – 4/2022: Konzorcium Knižnice pre Slovensko alebo čo nové v projekte partnerské knižnice

Článok v časopise ITlib, číslo 3 – 4/2021: Predstavenie projektu partnerských knižníc CVTI SR