„Cieľom konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS) je intenzifikácia využitia knižníc ako miest pre získanie všetkých druhov informácií, celoživotného vzdelávania, počítačových a Industry 4.0 zručností, rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania pre všetky vekové skupiny obyvateľov.“

Ako sa stať
členom konzorcia?

  • Podmienkou zapojenia verejnej knižnice je podpísanie dohody o spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR.
  • Dohodu je možné uzavrieť na ľubovoľnú dobu a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady, všetky služby poskytujeme bezplatne.
  • Predmetom dohody je vzájomná spolupráca na vybraných aktivitách v nasledujúcich oblastiach:

Členovia konzorcia KPS

Konzorcium v súčasnosti združuje
53 knižníc z celého Slovenska.

Plány do budúcna

Blízka budúcnosť bude značne ovplyvnená 4. priemyselnou revolúciou, klimatickými zmenami či neustálym posunom života ľudí do online prostredia. Našim dlhodobým zámerom je preto transformácia knižníc aj na centrá podpory digitálnej gramotnosti, Industry 4.0 zručností a celoživotného vzdelávania. Realizácia týchto ambícií bude časovo, personálne i finančne náročná. Budeme radi za akúkoľvek pomoc a podporu.